Lesovereenkomst

 1. De deelnemer dient zich te houden aan de clubregels van de Stichting Taekwondo Riekebbe.
 2. De deelnemer is verplicht nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden ook lid te worden bij Taekwondobond Nederland.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer/ouders/verzorgers om bij een verminderde gezondheidstoestand de huisarts te raadplegen alvorens aan de training deel te nemen.
 1. De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, hoewel dit getracht wordt te voorkomen.
 2. Contributie dient per vooruitbetaling te geschieden.
 3. Bij een contributieachterstand of ander verschuldigd bedrag kan deze geïnd worden door een incassobureau.
 4. Deelnemer/ouders/verzorgers dienen dan ook de hieruit voortvloeiende kosten te betalen.
 5. Tevens kunnen de lessen aan de deelnemer worden stopgezet, totdat de achterstallige betaling is voldaan.
 6. Beëindigen van de lessen dienst uitsluitend schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 7. Indien de lessen niet meer gevolgd worden, blijft lesgeld verschuldigd totdat de schriftelijke opzegging bij de administratie binnen is.
 8. Op officiële feestdagen is de vereniging gesloten, tijdens de korte schoolvakanties kunnen bepaalde lessen vervallen.
 9. Bij ziekte vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
 10. Inschrijfgeld dient u te voldoen op de eerste trainingsdag.