Privacyverklaring/ Verwerkingsregister

Verwerkingsregister Stichting Taekwondo Riekebbe

Stichting Taekwondo Riekebbe hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Verwerkingsregister willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Taekwondo Riekebbe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Verwerkingsregister;
– De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en dat wij deze rechten zullen respecteren. Daarnaast zullen wij jou hierop wijzen.

Als Stichting Taekwondo Riekebbe zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Verwerkingsregister, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van aangeslotenen

Persoonsgegevens van aangeslotenen worden door Stichting Taekwondo Riekebbe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Aangeslotenen-administratie;
– Voor aangeslotenen die aan door de Taekwondo Bond Nederland (TBN) georganiseerde wedstrijden deelnemen, het lidmaatschap van de TBN
– Band/ poom registratie
– Communicatie over  verenigingsactiviteiten;
– Het innen en verwerken van de contributie
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van  opdrachten van het Stichtingbestuur.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier;
– Het ingevulde en ondertekende instemmingformulier foto, film en social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Taekwondo Riekebbe de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Roepnaam
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres
– Telefoonnummer;
– Mobiel nummer:
– E-mailadres;
– Geslacht;
– geboortedatum
– IBAN;
– Nummer Rotterdampas
– Naam en telefoonnummer waarschuwingsadres;
– Voor deelname aan wedstrijden: gewicht en lidnummer TBN

Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Taekwondo Riekebbe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
– Na afloop van het lidmaatschap worden naam en emailadres bewaard ten behoeve van de communicatie over lustrumactiviteiten. Indien gewenst kan hiervan afgezien worden.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van de TBN voor het bijhouden van het TBN lidmaatschap en het registreren van de pooms. Voor de inschrijving van wedstrijden staan de gegevens geregistreerd bij Martial Arts Registration online en  TPSS online (Taekoplan).

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Stichting Taekwondo Riekebbe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om  jouw persoonsgegevens  te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Stichting Taekwondo Riekebbe van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Het bestuur is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan hebt je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Verwerkingsregister nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Stichting Taekwondo Riekebbe
Ravelplein 53, 2807 HJ Gouda
info@riekebbe.nl